Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn enkel en alleen de voorwaarden hieronder vermeld geldig en van toepassing met uitsluiting van alle andere. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Mediq en haar klanten (hierna genoemd de Koper). Deze algemene voorwaarden worden vermoed aanvaard te zijn door de Koper door het loutere feit van de bestelling, zelfs in geval deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste zullen enkel en alleen bindend zijn voor Mediq indien ze voorwerp zijn geweest van haar uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding.

Prijzen

De in de offertes aangegeven prijzen zijn geldig tot bij de uitdoving hiervan, behoudens wijziging van de algemene voorwaarden van de leveranciers van Mediq en/of buitengewone omstandigheden. Deze wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Koper door middel van een schrijven en zullen worden vermoed aanvaard te zijn door deze laatste na verloop van 5 werkdagen volgend op de verzending van de mededeling, behoudens verzet van deze laatste binnen deze termijn door middel van aangetekend schrijven. Indien de Koper de nieuwe prijs, op deze wijze meegedeeld, weigert, zal Mediq ertoe gerechtigd zijn de bestelling op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot eender welke schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de prijzen in euro uitgedrukt, exclusief BTW en inclusief normale verpakking en transportkosten, met uitzondering van bepaalde bestellingen voor dewelke deze kosten ten laste zullen zijn van de klant zoals gespecificeerd in de offerte. Voor de bestellingen die de € 250,00 excl. BTW niet overschrijden, zullen transportkosten ten bedrage van € 20 ten laste zijn van de Koper. Wat betreft levering in andere landen zullen de belastingen, taksen, rechten en andere prestaties, te betalen uit hoofde van de toepassing van de reglementen van kracht in het invoerland of transitland, ten laste zijn van de Koper.

Bestellingen

Onze commerciële documenten zijn indicatief. De niet wezenlijke kenmerken van de producten daarin voorgesteld kunnen wijzigen tussen de ondertekening van het contract en de levering, zonder dat enige wijziging aanleiding zou kunnen geven tot een eis in schadevergoeding. In geval van wezenlijke wijziging van het product zal de Koper het recht hebben de overeenkomst op te zeggen binnen de 8 kalenderdagen volgend op de mededeling van de wijziging, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. De bestelhoeveelheid wordt waar nodig aangepast aan de minimum afnamehoeveelheid. 

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting. In de gevallen waarbij een voorschot wordt gevraagd bij de ondertekening van de bestelbon, houdt Mediq zich het recht voor de producten slechts te bestellen na ontvangst hiervan. Klachten wat betreft de facturen dienen ter kennis te worden gebracht van Mediq binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de factuur. Bij het overschrijden van de betalingstermijn, treedt de aanmaanprocedure in werking. Deze is verkrijgbaar op aanvraag. Bij het verstrijken van een periode van 8 kalenderdagen na betalingstermijn, worden alle bedragen verschuldigd door de Koper, ten welken titel dan ook, omwille van deze bestelling of enige andere bestelling, onmiddellijk eisbaar. Mediq zal bovendien gerechtigd zijn de uitvoering van alle verbintenissen omwille van deze bestelling of enige andere bestelling op te schorten jegens de Koper die in gebreke blijft te betalen, en dit tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen, ten welken titel dan ook. Geen enkele betaling kan worden opgeschort of gecompenseerd door de Koper zonder het voorafgaandelijk akkoord van Mediq. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst en vooral aangerekend worden op de bedragen waarvan de eisbaarheid het oudst is.

Leveringen

Voor de producten uit voorraad zal de verzending normaliter plaatsvinden binnen de termijn van 2 werkdagen. In geval van onbeschikbaarheid van de producten in de daartoe voorziene opslagruimte, zal de levering zo snel mogelijk plaatsvinden. Voor de producten, andere dan deze in voorraad, wordt de levertermijn gespecificeerd in de offerte en wordt deze slechts indicatief meegedeeld. De Koper is ertoe gehouden een controle uit te voeren, voorafgaand aan de levering, waarbij wordt geverifieerd of de producten beantwoorden aan alle technische en materiële vereisten om deze producten deugdelijk te kunnen gebruiken. In tegengesteld geval zal geen enkele klacht ten gevolge van deze tekortkoming kunnen worden geformuleerd ten aanzien van Mediq. Geen enkele vertraging in de levering zal aanleiding kunnen geven tot enige inhouding, strafbeding, compensatie of schadevergoeding.

Ontvangst en terugzending van goederen

Het komt aan de Koper toe na te gaan of de producten in goede staat zijn op het ogenblik van de levering. Deze controle dient betrekking te hebben op de referenties, de hoeveelheden, de kwaliteit van de producten alsook op de overeenstemming met de bestelling. Klachten betreffende de levering dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen overgemaakt te worden aan Mediq. Geen enkele klacht zal nog toegestaan worden na behandeling van de producten. Bij retourzendingen dient vooraf, onder vermelding van de reden, akkoord gegeven te worden door de afdeling Customer Service van Mediq. Retourzendingen zonder voorafgaand akkoord worden geweigerd. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden. Retourneren is alleen mogelijk indien de verpakking ongeopend, onbeschadigd en onbeschreven is. Het te retourneren artikel dient goed te worden verpakt (in een overdoos). Geen stickers of plakband op de goederen plakken. Artikelen die door onjuist verpakken beschadigd zijn, worden niet gecrediteerd. Creditering vindt plaats na ontvangst, controle en goedkeuring van de goederen door Mediq. Indien de producten verloren of beschadigd zijn tijdens het transport dient de Koper een volledig en gedetailleerd voorbehoud te maken op het vervoersdocument en hiervan Mediq meteen op de hoogte stellen. Geen enkel product kan worden teruggezonden zonder toestemming van Mediq. Een degelijke toestemming houdt geen enkele erkenning in door Mediq dat de teruggezonden producten gebrekkig zijn of niet conform. In ieder geval zal de terugzending gebeuren onder het risico en gevaar van de Koper. Bij aangetoonde gebreken houdt Mediq zich de keuze voor over te gaan tot hetzij de vervanging hetzij de herstelling van de betreffende producten, behoudens afwijking voorzien in bijzondere akkoorden of specifieke vermeldingen vermeld in de offerte.

Installatie

Indien de bestelde producten enige installatie vereisen en indien deze worden uitgevoerd door de Koper, zal Mediq niet aansprakelijk kunnen gehouden worden indien al haar instructies niet precies zouden zijn opgevolgd.

Overdracht van het risico

De overdracht van de risico's van verlies of beschadiging van de producten tijdens het transport zal ten laste zijn van Mediq, behalve in de gevallen waarbij de transportkosten ten laste zijn van de Koper, in welk geval deze laatste de risico's en gevaren draagt. 

Clausule inzake eigendomsvoorbehoud

De overdracht van eigendom van de producten verkocht aan de Koper is onderworpen aan de integrale betaling van de prijs in hoofdsom en bijhorigheden. Bij gebreke aan betaling door de Koper op één van de voorziene vervaldagen, ongeacht de oorzaak of, meer in het algemeen, wanneer Mediq gegronde redenen zou hebben te veronderstellen dat de Koper niet bij machte zal zijn de verbintenissen te respecteren, zal Mediq, zonder nadeel voor haar recht op betaling, de onmiddellijke teruggave kunnen eisen van de producten, op kosten en risico's van de Koper. In dit opzicht staat de Koper aan Mediq, of enig ander persoon door haar hiertoe gemandateerd, uitdrukkelijk toe zich toegang te verschaffen tot de lokalen van de Koper ten einde terug bezit te nemen van de geleverde producten. 

Garantie

Behoudens bijzondere bepalingen in de offerte zijn de garanties toegekend aan de Koper beperkt tot deze toegekend door de leveranciers van Mediq, en waarvan de Koper geacht wordt volledig kennis te hebben genomen alvorens de overeenkomst af te sluiten.

Bevoegde rechtbank en recht van toepassing

De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels uit hoofde van het Verdrag van Wenen van 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen. In geval van geschil met betrekking tot huidige voorwaarden zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Overmacht

Geen enkele verantwoordelijkheid kan door Mediq opgelopen worden ten gevolge van overmacht. 

Contactgegevens

Medeco N.V. Ikaroslaan 19 1930 Zaventem Tel. +32 (0)2 725 18 80 Fax. +32 (0)2 720 21 71 info@mediq.bewww.mediq.be

Mediq België (Medeco NV) staat ingeschreven met BTW-nummer BE0879130202 en heeft bankrekeningnummer NL39INGB007209231


Wijzigingen voorbehouden.

X

Mediq.be gebruikt cookies

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookie beleidDoorgaan